گاهی روزهایت رنگ روزمرگی میگیرند... اما همان نوشیدن یک فنجان نسکافه ی داغ در سکوت خانه وقتی همسر و دخترکت نیستند و اندیشیدن به آنچه پشت سر گذاشتی تو را از حال و هوای تکرار بیرون می آورد

حتی اگر پنج شنبه ی گذشته به دلیل مهمان بودنت نتوانسته باشی جلوی رفتنش را بگیری و دست آخر با اخمهای درهم به خانه آمده باشدو تو مجبور شده باشی کمی از مرزبندی ها را برایش یادآوری کنی ،محکم و قاطع بایستی و حرفت را بدون کم و کاست بزنی و خواسته ات را واضح و روشن بگویی...او تعجب کند ...سکوت کند ...اما درآخر دستانت را بگیرد که یعنی "معذرت میخوام بیا فراموشش کنیم" 

این فراز و فرود ها خاص زندگی اند...آدمها شبیه هم نیستند در مغز یکدیگر هم زندگی نمیکنند که بدانند در هر لحظه چه رفتاری باید داشته باشند که دیگری را اذیت نکند...آدم است دیگر ...گاهی فراموش میکند شاید ...اینکه زندگی ات بحث و جدل هم دارد یعنی هر دو زنده اید...مهم این است که دیگر پای توهین و تحقیر و آزار در میان نباشد ،الباقی را میشود حل کرد با حرف زدن...با سکوت ...با محکم و قاطع ایستادن...مثل دریچه میماند که هر کدام کلید خاص خودش را دارد

گاهی کلید اشتباهی انتخاب میکنی و شکست میخوری اما این خودش هم ارزشمند است چون دیگر میدانی این کلید را برای این مورد استفاده نکنی ...همین است که میشود دو انسان کاملا متفاوت کنار هم زندگی کنند...زندگی شکستهای زیادی دارد این را من به خوبی چشیده ام و خیلی وقتها با عجز ،شکست را پشت سر گذاشتم و ادامه دادم ...شعار نمیدهم که "شکست مقدمه ی پیروزیست" اما این را خوب میدانم که زندگی کردن با یک انسان متفاوت شکستهای خاص خودش را دارد

روزهایی میشود که اشک بریزی یا دلت آنقدر به درد بیاید که بخواهی چرخ زمان را متوقف کنی و برگردی به عقب...اما کم کم و آرام آرام یاد میگیری که او هم انسان است...درست مثل خودت...با تفاوتها و خصوصیات جور واجور...سعی میکنی گاهی خودت را بگذاری جای او و از دریچه ی چشم او ببینی اطرافت را ... گاهی هم به خوبی میفهمی اینجا پای تو در میان است و باید قاطع و محکم بایستی و بگویی "نه"!!

بایستی و خودت را ابراز کنی...گاهی ممکن است هر دویتان فراموش کنید که دیگری هم هست و این فقط "خودتان" نیستید که باید به خواسته هایتان برسید...

روزهای عادی می آیند و میروند...حال جسمی ام بهتر شده و ضعف عمومی ام بهبود یافته 

تصمیم دارم کم کم برنامه هایم را عملی کنم کلاسهایی که دوست دارم ثبت نام کنم و روزهایم را از این سکون خارج کنم امیدوارم اتفاق خاص دیگری مجبور به توقفم نکند ...