زمزمه ی "ببخشید عزیزم من خسته بودم " و "بردنِ یادداشت همراه خود سرکار " و میان شلوغیها تلفن کردن و ابراز دلتنگی و زدن حرفهایی که ده سال جایشان خالی بود هم میتواند نشانه ی بهار باشد آیا ؟؟