هوا خوب است تقریبا 

قدم زدن کنار دریا و حس کردن بوی بهار و تغییر

خنده های شادمانه ی دخترک و همراهی با همسفران خوب 

گاهی هم دلتنگی ها و خل خلانه های خودم 

گاهی هم بهانه گیری برا یتنها شدن و رفتن در غار محبوب ..

و صد البته خوردن و خوابیدن و دور شدن از فکر شام چی بخوریم ناهار چیکار کنیم که از همه برای زنی مثل من که دوست دارد کمی دور شود از روزمرگی و غرق شود در افکارش، بهترین اتفاق است  ...

همه ی اینها شرح این روزهای من است به اضافه ی اینکه نمیتوانم زیاد در نت بگردم و با عزیزانی چون شما در ارتباط باشم ...

برای همه تان نوروزی سبز و شادمانه آرزومندم 

تا بعد...