برایتان گفته بودم همانطور که آرزو داشتم  من هم امسال هفت سین خودم را خواهم چید

بالاخره بعد از ده سال مبارزه با خرافات توانستم این کار را انجام دهم البته نه آنطور که آن روزها فکر میکردم  


 

 

 

 

کوزه اش را خودم تزئین کرده ام  گفتم که بدانید همچین هنر مندی هستم من!!در این عکس دست دخترک هم نقش مهمی دارد البته!