پست پیشین به دلایلی حذف شد به دلیلی مشخصا مهمتر از ف ی ل ت ر شدن اینجا که اگر قرار بر آن باشد پست زیاد دارم برای بهانه شدن!!دلیلش تا حدی شخصیست!کامنتهای شما مهربانان نزدم به امانت خواهد ماند