فکر کنم خیلی تازگی نداشته باشه اگه بگم "درد" رو از هر طرف بنویسی "دردِ"!!!!