اثبات خودم به دیگران کاری بوده که به ندرت انجام داده ام ...زمانی در گذشته بود که نا آگاهانه مدام سعی میکردم خودم را به تو ثابت کنم...به تو ثابت کنم که دنیا فقط و فقط آنچه تو می اندیشی نیست و...اما حالا بعد از اینهمه سال خسته تر از آنم که بخواهم خودم را ثابت کنم ...گذشته از خستگی حالا میدانم که تلاش برای اثبات کردن آنچه هستی و آنچه می اندیشی مضحک ترین کار در روابط با آدمهاست ...درون زندگی مشترک ام هم هیچ گاه تلاشی برای اثبات نکردم گاهی باختم به همین دلیل اما حالا  "د" هم میداند که بهتر است سعی کند مرا همانطور که در حقیقت هستم ببیند ،نه آنچه می اندیشد...

من همینم !همین که میگویم همین که می اندیشم ...همین زنی که حالا بزرگترین بهانه ی زندگی اش دخترکیست که نفسش نبض زندگیست !همین زنی که در سرش تا ابد هزاران هزار فکر و خیال میرقصد...همان زنی که وقتی مشغول سرخ کردن تکه های مرغهاست زیر لب بیتی را زمزمه میکند و سرشار میشود از حسی شبیه یک روز بارانی اردیبهشتی...

روزها گررفت گو رو باک نیست 

                                                       تو بمان،ای آنکه چون تو پاک نیست...

یک زن خانه دار که هیچ کس نمیداند چرا هر وقت استامبولی پلو درست میکند حالش دگرگون میشود،بغض میکند ،میرود گوشه ای و دلش میخواهد کسی باشد که همراه خل خلانه هایش شود...

همان ام که حتی وقتی بی خیال دنیا دراز کشیده و سریال اش را میبیند به دنبال نشانه است به دنبال شباهت .. پی یک نقطه مشترک که با همان پرواز کند به دنیای خیالی اش...

من در قالب قانونهایت نمی گنجم ...مسئول افکارت هم نیستم ...جای تاسف است اما مختاری مرا زنی سبکسر،خاطی،بی عقل و ترسو بدانی ...دیگر تلاشی برای اثبات آنچه هستم ندارم اینکه حرف را عوض میکنم وقتی باز سعی داری که به من ثابت کنی آن ام که تو می اندیشی نشان از این است که خسته ام از توضیح خودم!از اینکه مدام برایت توضیح دهم آنچه تو می اندیشی نیستم...

وقتی بعد از مدتها سعی میکنی به من بگویی دارم نقش بازی میکنم !دارم وانمود میکنم...و آنچه می اندیشم نیستم و طبق معمول حتما آنی هستم که تو فکر میکنی ،چاره ای ندارم جز اینکه حرف دیگری بزنم و امیدوار باشم روزی برسد که کمی ...فقط کمی مرا درک کنی!

اگر ترس از گارد لعنتی ات نبود...هیچ...بگذریم!

به گمانم حسرت یک صحبت بدون واهمه با تو تا همیشه با من خواهد ماند...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت یادآوری:مخاطب این پست "د" نیست!