و زندگی پر است از آفریده ی دست هنرمندانی که ذره ذره تو را آب میکنند ...تماااام میشوی...تماااام!

+ نمیدانم چند صد بار گوش دادم اش!

+نیامدید مرا ببرید اینجا ،کمر بست به قتل من حالا!!!