یک حس نرم و زیبا که آرام آرام می آید زیر پوستت،هیجان دیدن کسی که حتی چهره اش را نمیشناسی اما او تک تک زوایای وجودت را خوانده و از همانها حدس میزند که تو همان "عسل" اینجا مدرسه نیست، هستی!

در مطب پزشک وقتی آرام می آید و سوال میکند ببخشید شما "عسل" هستید؟؟؟

و تو نمیتوانی که دروغ بگویی چشمانت از هیجان برق بزند و آشنا شوی با خواننده ی خاموشی که توسط تو با مطب دکترت آشنا شده ...

همه و همه حسیست که تجربه کردم...یک حس نرم ...حس زنده بودن اینجا ...حس داشتن دوستان ناب همدل...حس خوبیست!