شاید تا مدتی اینجا بنویسم ؛دلتان خواست همراهی ام کنید شاد خواهم شد 

https://instagram.com/p/5eymdCPNfy/        

اینستاگرام :  INJAMADRESENIST