دارم توضیح میدم براش که اکثر ما آدمها از رو خودخواهیه که بچه دار میشیم و از بارداریهای ناخواسته و بدون برنامه و اینا هم که بگذریم این خیلی بده که وقتی بچه ها بزرگ میشن هنوز اون خودخواهیه تو وجود ما آدماست و میخوایم اونا بشن آینه ی خواسته های ما!
بعد خیلی محکم میگه :البته همه اینجوری نیستن!! من اینو قبول دارم بعله بعله!من هیچوقت دوست ندارم خودخواهانه برای بچه هام تصمیم بگیرم،من دوست دارم خودشون برای خودشون زندگی کنن شاد باشن خوشبخت باشن.
یک ساعت بعد که حرف از ازدواج و بچه میشه بین حرف بقیه یهو میگه: نه نمیشه که تا آخر عمر تنها موند آدم لااقل باید یه دونه بچه رو بیاره واسه وقتای تنهاییش!!!
یک ربع بعد درمورد مهاجرت بچه هاش میگه: من همه ش دوتا بچه دارم بذارم برن اونور دنیا؟!پس من اینهمه سال برای چی زحمت کشیدم؟
لبخند میزنم بهش انگار منظورم رو فهمیده فنجون چاییشو برمیداره و بهش خیره میشه!
میرم کنارش میشینم میگم: واسه خودت به دنیاشون آوردی! واسه خودت مادری کردی براشون! واسه خودت هم میخوای نگهشون داری !همه مون مثل همیم کاش عوض بشیم فقط کاش تا دیر نشده عوض بشیم...
دارم توضیح میدم براش که اکثر ما آدمها از رو خودخواهیه که بچه دار میشیم و از بارداریهای ناخواسته و بدون برنامه و اینا هم که بگذریم این خیلی بده که وقتی بچه ها بزرگ میشن هنوز اون خودخواهیه تو وجود ما آدماست و میخوایم اونا بشن آینه ی خواسته های ما!
بعد خیلی محکم میگه :البته همه اینجوری نیستن!! من اینو قبول دارم بعله بعله!من هیچوقت دوست ندارم خودخواهانه برای بچه هام تصمیم بگیرم،من دوست دارم خودشون برای خودشون زندگی کنن شاد باشن خوشبخت باشن.


یک ساعت بعد که حرف از ازدواج و بچه میشه بین حرف بقیه یهو میگه: نه نمیشه که تا آخر عمر تنها موند آدم لااقل باید یه دونه بچه رو بیاره واسه وقتای تنهاییش!!!یک ربع بعدش درمورد مهاجرت بچه هاش میگه: من همه ش دوتا بچه دارم بذارم برن اونور دنیا؟!پس من اینهمه سال برای چی زحمت کشیدم؟!!


لبخند میزنم بهش انگار منظورم رو فهمیده فنجون چاییشو برمیداره و بهش خیره میشه!
میرم کنارش میشینم میگم: واسه خودت به دنیاشون آوردی! واسه خودت مادری کردی براشون! واسه خودت هم میخوای نگهشون داری !همه مون مثل همیم کاش عوض بشیم فقط کاش تا دیر نشده عوض بشیم...