خداجون یادت میاد وقتی منو بوسیدی گفتی "برو به دنیا" گفتم "نمی رم میترسم" ؟!؟

یادته لبخند زدی گفتی "برو من همیشه اینجا مواظبتم؟؟گفتی همیشه حواسم بهت هست"؟؟؟

تا حالاشم مطمئنم مواظبم بودی ولی یه ذره محکمتر بغلم کن یه جوری که گرم بشه این دل یخ زده م یه جوری که بدونم تورو هنوزم دارم و به خاطر بدیهام لابه لای بنده های رنگ و وارنگت گم نشدم

خیلی دوستت دارم خیلی...